ZBIORNIK "JAGODNO", GM. PRZYTYK

W trakcie trwających wykopaliskowych badań archeologicznych, przeprowadzonych na terenie budowy zbiornika Jagodno, w terminie 18.08. - 30.09.2014 na trzech stanowiskach przebadano obszar o łącznej powierzchni 57,5 ara. Na dwóch wykopach badawczych odkryto i zadokumentowano 194 obiekty archeologiczne, związane z funkcjonowaniem wielokulturowej osady z epoki brązu i późnego okresu wpływów rzymskich. Najstarsze ślady związane z działalnością ludzką pochodzą z okresu mezolitu i neolitu. W trakcie badań odkryto 80 obiektów archeologicznych, które na podstawie inwentarza zabytkowego, wiązać można z kulturą łużycką. Większość odkrytych obiektów to jamy o charakterze gospodarczym z dużą ilością silnie rozdrobnionego materiału ceramicznego. Przeprowadzenie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych na terenie inwestycji pozwoliło w pełni rozpoznać i zadokumentować stanowiska archeologiczne i tym samym uwolnić pod względem archeologicznym teren pod planowaną inwestycję. Wypełniono tym samym zalecenia służb konserwatorskich.